Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại
Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến Thương mại

►BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đ/c Quách Kim Bó : Giám đốc

     Mobie: 0906.680.626 

     Phone: (0291). 3567.123

►PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP: Điện thoại: (0291). 3.567.456           

1. Đ/c Trần Văn Ty: Trưởng phòng

    Mobie: 0912.414.061

►PHÒNG XTTM - TT: Điện thoại: (0291). 3932.626

1. Đ/c Trần Thị Kiều Diễm: Trưởng phòng

    Mobie: 0918.840.557        

►PHÒNG KHUYẾN CÔNG: Điện thoại: (0291). 3949.974

 1. Đ/c Trần Quang Thái: Trưởng phòng  

     Mobie: 0945.408.636                   


►PHÒNG TƯ VẤN VÀ KHCN: Điện thoại: (0291). 3822.425   

   1. Đ/c Diệp Thanh Triều: Trưởng phòng

       Mobie: 0919.316.599