Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại
Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến Thương mại

►BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đ/c Quách Kim Bó : Giám đốc

     Mobie: 0906.680.626 

     Phone: (0291). 3567.123

2. Đ/c Diệp Thanh Triều: Phó Giám đốc

    Mobie: 0919.316.599

3. Đ/c Trần Thị Kiều Diễm: Phó Giám đốc

    Mobie: 0918.840.557   

►PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP: Điện thoại: (0291). 3.567.456           

1. Đ/c Trần Việt Tân:  Phó Trưởng phòng

    Mobie: 0944.091.999

►PHÒNG XTTM - TT: Điện thoại: (0291). 3932.626

1. Đ/c Võ Văn Kha:  Phó Trưởng phòng

    Mobie: 0918.222.212       

►PHÒNG KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN: Điện thoại: (0291). 3949.974 - (0291). 3822.425

 1. Đ/c Trần Quang Thái: Trưởng phòng  

     Mobie: 0945.408.636                   

  2. Đ/c Phan Việt Khải:  Phó Trưởng phòng

       Mobie: 0942.374.676