Liên kết web
Thăm dò
Cải cách hành chính
Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC (18/03/2020)

Số TT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Số lượng hồ sơ nhân giải quyết Kết quả giải quyết Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Tổng số Đã giải quyết Đang giải quyết Số mới tiếp nhận trực tuyến Số kỳ ...

Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 (18/03/2020)

Thực hiện theo tinh thần Công văn số 509/VP-KSTTHC ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng về việc báo cáo kết quả kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quý I năm 2020. Sở Công Thương báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC (13/08/2019)

Biểu số 6a/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH, KẾT QUA GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương Ban hành theo Thông tư số QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC Đơn vị nhận báo cáo: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 Năm 2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân Kỳ báo cáo: Quý II (Từ ngày 15 tháng 3 năm ...

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II ăm 2019 của Sở Công Thương (13/08/2019)

1. Tình hình, kết quả công bố công khai TTHC Về Danh mục TTHC đã được công bố:Trong quý II năm 2019, Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành hoặc bãi bỏ 38 TTHC (Trong đó mới ban hành 45 TTHC và bãi bỏ 32 TTHC và sửa đổi, bổ sung 40). Về công tác chuẩn hóa TTHC: Sở Công Thương đang ...

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC 2019 quý I (15/03/2019)

Số TT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Số lượng hồ sơ nhân giải quyết Kết quả giải quyết Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Tổng số Đã giải quyết Đang giải quyết Số mới tiếp nhận trực tuyến Số kỳ ..

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Công Thương (15/03/2019)

1. Tình hình, kết quả công bố công khai TTHC Về Danh mục TTHC đã được công bố:Trong quý I năm 2019, Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 04 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành hoặc bãi bỏ 38 TTHC (Trong đó mới ban hành 34 TTHC và bãi bỏ 04 TTHC). Về công tác chuẩn hóa TTHC: Sở Công Thương đang trình Ủy ban nhân dân ...

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823848 - Fax: (0291) 3824890 
Email: sct@baclieu.gov.vn hoặc trungtamkhuyencongbl@gmail.com