Liên kết web
Thăm dò

null Kết quả triển khai công tác cải cách Hành chính của Sở Công Thương năm 2021

Kết quả giải quyết TTHC
Thứ năm, 20/01/2022, 11:00
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả triển khai công tác cải cách Hành chính của Sở Công Thương năm 2021

Công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương trong năm 2021 được lãnh đạo Sở xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 – 2025. Bám sát vào các nội dung của Kế hoạch công tác cải cách hành chính đã đề ra ngay từ đầu năm 2021, lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo sâu sát các Phòng Chuyên môn và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đạt được những kết quả cụ thể như sau:

- Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 30/10/2021. Lãnh đạo Sở Công Thương  chỉ đạo ban hành kịp thời kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 kịp thời và đúng thời gian quy định. Ngoài ra, căn cứ vào các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Phòng Chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện. Nhìn chung, các kế hoạch đều được triển khai thực hiện đạt trên 95% nhiệm vụ đề ra.

- Về cải cách thể chế: Ban hành 06 kế hoạch liên quan đến công tác cải cách thể chế trong năm 2021 như: Công tác phòng chống tham nhũng; công tác pháp chế; công tác kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

            - Về cải cách thủ tục hành chính: Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu, đạt 90% trên tổng số thủ tục tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; thực hiện rà soát đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính theo Quyết định số 365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện rà soát đề xuất phân cấp 83 TTHC thuộc 18 lĩnh vực của ngành công thương, đạt 25,23%; thực hiện Tiếp nhận và Trả kết TTHC trước hạn và đúng hạn tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh với 9.584, đạt 99,59%, trong đó tiếp nhận và giải quyết 9.032 hồ sơ TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, chiếm 93,86%.

- Về cải cách tổ chức bộ máy:  Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu. Qua triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đã được xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ công tác của từng phòng khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo.  Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

- Về cải cách công vụ: Tiếp tục triển khai Đề án vị trí việc làm của Sở và đơn vị trực thuộc Sở theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 và Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 31/12/201 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Kết quả trong năm 2021 như sau:  Công chức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: 14 người đạt tỷ lệ 41,17%; công chức giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương: 19 người đạt tỷ lệ 55,88%; viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II: 02 người đạt tỷ lệ 10%; viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III: 14 người đạt tỷ lệ 70%. Hầu hết công chức, viên chức của đơn vị cơ bản đều đã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; đội ngũ công chức và viên chức đều có nhận thức vững vàng về tư tưởng chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đủ năng lực trình độ chuyên môn đảm bảo chất lượng của hoạt động nghề nghiệp, có kỹ năng và phương pháp thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Về cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong, ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở và đơn vị trực thuộc; triển khai thực hiện việc giảm phí, lệ phí đối với các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính; thực hiện công khai, minh bạch về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về điện, nước, điện thoại, công tác phí, văn phòng phẩm, khánh tiết, hội họp, …Ban hành kịp thời Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại Quyết định số 12/QĐ-SCT ngày 22 tháng 3 năm 2021.

            - Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021; tiếp tục duy trì sử dụng Hệ thống quản lý văn bản tỉnh Bạc Liêu, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ của tỉnh để trao đổi trong công việc; triển khai quy trình điện tử đối với 110 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, đạt 100%; cung cấp 103 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công Thương trên Cổng dịch vụ công, đạt 93,64%.

                                                   Thái Bảo Lộc – Phó Chánh Văn phòng Sở

Số lượt xem: 318

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823848 - Fax: (0291) 3824890 
Email: sct@baclieu.gov.vn hoặc trungtamkhuyencongbl@gmail.com