Liên kết web
Thăm dò

null Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Kết quả giải quyết TTHC
Thứ ba, 08/06/2021, 13:51
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Công văn số 641/SNV-CCHC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và báo cáo CCHC hàng năm. Sở Công Thương báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của UBND tỉnh đã đề ra tại Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh. Sở Công Thương đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính như:  

- Kế hoạch số 63/KH-SCT ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02-Ctr ngày 13/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Kế hoạch số 64/KH-SCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021;

- Kế hoạch số 02/KH-SCT ngày 15 tháng 01 năm 2021 về phát động phong trào thi đua ngành công thương năm 2021;

- Kế hoạch số 03/KH-SCT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 của Sở Công Thương.

Căn cứ vào các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh và đơn vị đã đề ra, Lãnh đạo đã chỉ đạo các Phòng và đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

- Triển khai thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 81/SCT-VP ngày 25 tháng 01 năm 2021;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 55/SCT-VP ngày 15 tháng 01 năm 2021;

- Triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ năm 2021 tại Công văn số 238/SCT-VP ngày 16 tháng 3 năm 2021;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 274/SCT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2021;

- Triển khai thực hiện Công văn số 145-CV/TU của Tỉnh ủy và Công văn số 1669/UBND-TH của UBND tỉnh tại Công văn số 511/SCT-VP ngày 21 tháng 5 năm 2021.

- Chỉ đạo lồng ghép tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020 vào Chương trình hội nghị tổng kết ngành công thương.

2. Cải cách thể chế

            Chỉ đạo Thanh tra Sở ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách thể chế như:

            - Kế hoạch số 05/KH-SCT ngày 01 tháng 02 năm 2021 về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021;

            - Kế hoạch số 06/KH-SCT ngày 01 tháng 02 năm 2021 về tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2021;

- Kế hoạch số 07/KH-SCT ngày 04 tháng 02 năm 2021 về Kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021;

- Kế hoạch số 08/KH-SCT ngày 04 tháng 02 năm 2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021;

            - Kế hoạch số 09/KH-SCT ngày 05 tháng 02 năm 2021 về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021;

            - Kế hoạch số 16/KH-SCT ngày 05 tháng 3 năm 2021 về thực hiện công tác bồi thương nhà nước năm 2021

            - Kế hoạch số 17/KH-SCT ngày 05 tháng 03 năm 2021 vể theo dõi tình hình thi hành luật năm 2021.

            Căn cứ vào các kế hoạch đã ban hành triển khai thực hiện đạt được những kết quả như sau:

            - Đăng ký chương trình kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  (QPPL) năm 2021 tại Công văn số 13/SCT-KHTCTH ngày 05/01/2021;

- Triển khai kiểm tra chấp hành pháp luật chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu, khí đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và khí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tại Quyết định số 13/QĐ-SCT ngày 02 tháng 4 năm 2021;

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021;

            - Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu.

            3. Cải cách thủ tục hành chính

            Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các quy định về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ; triển khai thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện. Kết quả 6 tháng đầu năm 2021 đạt được những kết quả sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến triên Cổng dịch vụ công tỉnh tại Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 và Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh đối với 95 dịch vụ trực tuyến;

- Đề xuất Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục, nội dung rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 tại Công văn số 14/SCT-VP ngày 06/01/2021 của Sở Công Thương;

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 05/3/2021;

- Triển khai thực hiện rà soát, đánh giá 09 thủ tục hành chính theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân đân tỉnh;

- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai rà soát danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ trực tuyến thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đối với 123 TTHC (110 TTHC cấp tỉnh và 13 TTHC cấp huyện). Qua rà soát, Sở Công Thương đã đề xuất thêm 13 TTHC nâng lên dịch vụ công cấp độ 3, 4 (09 TTHC cấp tỉnh và 04 TTHC cấp huyện);

- Thực hiện Tiếp nhận và Trả kết TTHC tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh rất tốt, với kết quả  đã tiếp nhận và giải quyết 4.225/4.259 hồ sơ TTHC, đạt 99%, trong đó tiếp nhận và giải quyết 3.312 hồ sơ TTHC dịch vụ công mức độ 3, chiếm 78% (Số liệu tính từ ngày 16/12/2021 đến ngày 31/5/2021).

4. Cải cách tổ chức bộ máy

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của đơn vị theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu và Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Kết quả 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

- Ban hành Kế hoạch số 46/KH-SCT ngày 17 tháng 8 năm 2020 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020;

- Ban hành Kế hoạch số 69/KH-SCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2014/NĐ-CP, ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

            5. Cải cách công vụ

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm trong cơ quan Sở Công Thương được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 28/02/2018. Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành 02 kế hoạch sau:   

- Ban hành Kế hoạch số 67/KH-SCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021 – 2025;

- Ban hành Kế hoạch số 66/KH-SCT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021.

6. Cải cách tài chính công

            Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế tự chủ trong quản lý tài chính của đơn vị theo các Nghị định: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ. Đồng thời, Sở đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại Quyết định số 12/QĐ-SCT ngày 22 tháng 3 năm 2021.

            7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử

            a. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:

            Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở. Kết quả 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

- Sở Công Thương đã xây dựng ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021 (Kế hoạch số 19/KH-SCT ngày 15 tháng 3 năm 2021 và Kế hoạch số 21/KH-SCT ngày 30 tháng 03 năm 2021);

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục duy trì sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh để trao đổi trong công việc; kiểm tra, rà soát cấp lại và cấp mới hộp thư cho 12 công chức, viên chức.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng quy trình điện tử đối với 109 TTHC của đơn vị. Đến nay các quy trình điện tử đã hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng.

- Rà soát ban hành văn bản về việc ban hành tiếp nhận văn bản điện tử sử dụng chứng thư số; triển khai thực hiện việc cập nhật các văn bản chỉ đạo của Sở Công Thương trên Hệ thống quản lý tập trung cơ sở dữ liệu chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

b. Việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

            Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc đối với 110 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Đồng thời, tổ chức thực hiện chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Hiện nay, Sở Công Thương đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

            Công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương trong 6 tháng đầu  năm 2021 tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở; chỉ đạo bám sát vào các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Sở tiếp tục xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2025. Từ đó hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan ngày càng được nâng lên; tổ chức bộ máy cơ quan được sắp xếp kiện toàn, phát huy hiệu quả trong công việc; trình độ, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngày càng nâng cao; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực, thể hiện được tính văn hóa công sở.

III. NHIỆM VỤ NHIỆM VỤ TRONG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên 7 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công chức công vụ và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

- Cập nhật, rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương khi có các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 - Cải cách bộ máy hành chính, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Thực hiện việc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức đúng theo Đề án vị trí việc làm trong cơ quan Sở Công Thương đã xây dựng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của đơn vị theo kế hoạch đã đề ra.

- Tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của ngành đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng tỷ lệ cán bộ, công chức xử dụng văn bản điện tử trao đổi thông tin bằng hộp thư công vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021, Sở Công Thương gửi đến Sở Nội vụ để báo cáo./.                                                   

Thái Bảo Lộc – Phó Chánh văn phòng Sở

Số lượt xem: 1027

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823848 - Fax: (0291) 3824890 
Email: sct@baclieu.gov.vn hoặc trungtamkhuyencongbl@gmail.com