SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
4
0
5
Tin hoạt động của Sở Thứ Ba, 04/12/2018, 09:40

Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành Công Thương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2020

Thực hiện theo nội dung kế hoạch 109/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 – 2020. Sở Công Thương Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành Công Thương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 – 2020.

 

 
Mục đích của Kế hoạch là nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành. Đưa việc học lập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng như lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Kế hoạch phong trào thi đua có tám nội dung bao gồm:
1. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng trong toàn cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là công bộc của dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội … Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, Đảng bộ. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.
2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
3. Tiếp tục triển khai theo phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Nhân rộng những gương điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống". Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả.
4. Tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.
5. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu trong lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề suy thoái về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức.
6. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự hài lòng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, sự nghiệp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
7. Lấy kết quả rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
8. Đẩy mạnh tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương :người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; kịp thời phê bình, uốn nắn những hình thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, không trung thực.
 
Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Giám đốc Sở Công Thương giao cho các Chi bộ, Văn phòng Sở phối hợp với Công đoàn theo dõi, đôn đốc công tác phát động thi đua và tổng hợp danh sách đề khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích đề nghị nghị khen thưởng kịp thời./.

                                                                          Trần Thị Kiều Diễm


Số lượt người xem: 416 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày