SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
2
5
9
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực Điện Phòng Kỹ thuật Quản lý điện và Môi trường-Sở Công Thương
2 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng Điện Phòng Kỹ thuật Quản lý điện và Môi trường-Sở Công Thương
3 Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ Điện Phòng Kỹ thuật Quản lý điện và Môi trường-Sở Công Thương
4 Cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Hóa chất Phòng Kỹ thuật Quản lý điện và Môi trường-Sở Công Thương
5 Cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Hóa chất Phòng Kỹ thuật Quản lý điện và Môi trường-Sở Công Thương
6 Cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Hóa chất Phòng Kỹ thuật Quản lý điện và Môi trường-Sở Công Thương
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đối với tố chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Hóa chất Phòng Kỹ thuật Quản lý điện và Môi trường-Sở Công Thương
8 Cấp lại giấy chứng nhận đối với tố chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện Hóa chất Phòng Kỹ thuật Quản lý điện và Môi trường-Sở Công Thương
9 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C Hóa chất Phòng Kỹ thuật Quản lý điện và Môi trường-Sở Công Thương
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng Phòng Quản lý Thương mại-Sở Công Thương
11 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng Phòng Quản lý Thương mại-Sở Công Thương
12 Thông báo thực hiện khuyến mãi Thương mại Phòng Kế hoạch Tài chính
13 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam Thương mại Phòng Kế hoạch Tài chính
14 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam Thương mại Phòng Kế hoạch Tài chính
15 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn tỉnh Thương mại Phòng Kế hoạch Tài chính
16 Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên đại bàn tỉnh Thương mại Phòng Kế hoạch Tài chính
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng Phòng Quản lý Thương mại-Sở Công Thương
18 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng Phòng Quản lý Thương mại-Sở Công Thương
19 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá hết thời hạn hiệu lực) Công nghiệp tiêu dùng Phòng Quản lý Thương mại-Sở Công Thương
20 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Công nghiệp tiêu dùng Phòng Quản lý Thương mại-Sở Công Thương
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối129 thủ tục