SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
3
5
3

 Simple Editor

 ►BAN GIÁM ĐỐC:

            Đ/c Phan Văn Sáu : Giám Đốc

Mobie:  0913.990371

Phone: (0291)3954833

Đ/c Lê Văn Hoàng : Phó Giám Đốc

Mobie:  0913.174163

Phone: (0291)3958840

Đ/c Trần Danh Tuyên : Phó Giám Đốc

Mobie:  0913.616232

Phone: (0291)3823919

            VĂN PHÒNG SỞ :

            1.         Đ/c Bùi Xuân Nghiêm Chánh Văn phòng

                                    Mobie:  0918.161757

           Phone: (0291)3501850               

2.             Đ/c  Phạm Thị Tuyết Nghi : Phó Chánh Văn phòng

                                    Mobie:  0948.642247

           Phone: (0291)3823877

THANH TRA SỞ :     

            1.             Đ/c Nguyễn Thị Phương KiềuChánh Thanh tra

                                   Mobie:  0939.676.780

          Phone: (0291)3820564

►PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH:

1.              Đ/c Nguyễn Văn Hà Trưởng phòng

           Mobie:  0919.760777

          Phone: (0291)382098

►PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI :    

1.                   Đ/c Phạm Văn Đô Trưởng phòng      

       Mobie:  0918.398944

                               Phone: (0291)3953393

►PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP-TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP :

1.            Đ/c Võ Văn Bửu Trưởng phòng       

     Mobie:  0913.631494

                               Phone: (0291)3825833

2.            Đ/c Võ Thành Tâm Phó phòng       

     Mobie:  0919.085119

                               Phone: (0291)3825833

►PHÒNG QLNL - KTAT VÀ  MÔI TRƯỜNG :        

             1.         Đ/c Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng phòng

                               Mobie:   0918.761137

                               Phone: (0291)395650