SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
3
8
2

►BAN GIÁM ĐỐC:

                       Đ/c Trần Thanh Hùng : Giám đốc

Mobie: 0939.144.777 

Phone: (0781). 3567.123

Đ/c Quách Kim Bó : Phó Giám Đốc

Mobie: 0906.680.626

Phone: (0781). 3949.974

            Đ/c Tô Trung Tính : Phó Giám Đốc

Mobie: 0944.090.434

Phone: (0781). 3822.425

►PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP: Điện thoại: (0781). 3.567.456           

                        1.         Đ/c Trần Văn Ty: Trưởng phòng

                         Mobie: 0912.414.061

                        2.         Đ/c Lê Thị Thu Thủy: Kế toán

                         Mobie: 0903.323.599           

                        3.         Đ/c Nguyễn Xuân Anh: Thủ quỹ kiêm văn thư

                                    Mobie: 01276.778.898

 

►PHÒNG CNTT-NL-SXSH: Điện thoại: (0781). 3932.626

           1.         Đ/c Trần Thị Kiều Diễm: Trưởng phòng

            Mobie: 0909.253.627

           2.         Đ/c Trần Thị Lan Phương: Chuyên viên

            Mobie: 0979.449.559

►PHÒNG KHUYẾN CÔNG: Điện thoại: (0781). 3949.974

                           1.        Đ/c Trần Quang Thái: Phó phòng  

            Mobie: 0945.408.636

                       2.        Đ/c Châu Thái Bình: Chuyên viên

           Mobie: 0918.827.179

3.       Đ/c Đỗ Hoàng Thương: Chuyên viên

          Mobie: 0944.302.175

►PHÒNG TƯ VẤN: Điện thoại: (0781). 3822.425   

                       1 .        Đ/c Diệp Thanh Triều: Trưởng phòng

Mobie: 0919.316.599

                       2.         Đ/c Phan Việt Khải: Phó phòng

                        Mobie: 0942.374.676

                       3.         Đ/c Quách Kim Thuận: Chuyên viên

Mobie: 01239.196.960