SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
1
2
7
4
5

 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục:

 

Thực hiện theo Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính Phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính Phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

Chi cục Quản lý thị trường giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. Ngoài ra, Chi cục QLTT là Cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo 127/ĐP. Chi cục QLTT có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại. Đề xuất với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh”;

 - Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại;

- Quản lý công chức, biên chế, kinh phí, trang bị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng quản lý thị trường ở địa phương;

- Chi cục QLTT là Cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo 127 tỉnh Bạc Liêu chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động giữa các ngành chức năng kiểm tra kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác.