SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
5
6
1
9
7

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẠC LIÊU

Địa chỉ:  Số 10 - 12, Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: (0291) 3. 829.645   ; Fax: (0291) 3. 824.424

 

 

Ban Lãnh đạo

 

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Minh Trung

(Mobie: 0913.990.177Phone: (0291) 3 822.277)

Phó Chi cục trưởng: Hồng Hoàng Anh

(Mobie: 0914.575.727Phone: (0291) 3 821.028) 

Phó Chi cục trưởng: Trần Hữu Nghị

(Mobie: 0913.690.840: Phone: (0291) 3 989.988)

Phó Chi cục trưởng: Hà Thanh Hải

(Mobie: 0912.326.396: Phone: (0291) 3 911.789)

 

 

 

 

Phòng Tổ chức – Hành Chính

 

 

Trưởng phòng: Huỳnh Quang Đãng

(Mobie: 0918.705.566Phone: (0291) 3 958.768)

Kế toán trưởng: Lưu Tấn Phước

(Mobie: 0917.440.552; Phone: (0291) 3 958.768)

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Đức Quý

 

(Mobie: 0919.555.094Phone: (0291) 3 958.768)

 

Phòng Nghiệp vụ

 

 

Phó Trưởng phòng: Đỗ Ái Ngọc

(Mobie: 0913.518.489Phone: (0291) 3 824.424)

Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Bình

(Mobie: 0972.838.389Phone: (0291) 3 824.264)

 

Phòng Thanh Tra – Pháp chế

 

 

Trưởng phòng: Tô Văn Thông

(Mobie: 0913.990.243Phone: (0291) 3 911.179)

Phó Trưởng phòng: Võ Minh Vương

(Mobie: 0913.968.607; Phone: (0291) 3 911.179)

 

 

Đội QLTT số 1 – TP. Bạc Liêu

 

 

Đội trưởng: Lê Văn Siêng

(Mobie: 0918.667.278; Phone: (0291) 3 820.059)

 

Đội QLTT số 2 – Huyện Hòa Bình

 

 

Đội trưởng: Huỳnh Hữu Dân

(Mobie: 0919.000.724; Phone: (0291) 3 823.365)

Phó Đội trưởng: Hồng Thái Nguyên

(Mobie: 0919.434.353; Phone: (0291) 3 823.365)

 

Đội QLTT số 3 – Huyện Gía Rai

 

 

Đội trưởng: Dương Tôn Bảo

(Mobie: 0911.227.733; Phone: (0291) 3 850.886)

Phó Đội trưởng: Lê Thành Quốc

 (Mobie: 0913.191.967; Phone: (0291) 3 850.886)

 

Đội QLTT số 4 – Huyện Đông Hải

 

 

Quyền Đội trưởng: Đặng Minh Chánh

(Mobie: 0913.786.478; Phone: (0291) 3 844.711)

 

Đội QLTT số 5 – Huyện Phước Long

 

 

Đội trưởng: Phan Trung Hiếu

(Mobie: 0913.648.471; Phone: (0291) 3 866.880)

Phó Đội trưởng: Nguyễn Văn Chất

 (Mobie: 0913.144.134; Phone: (0291) 3 866.880)

 

Đội QLTT số 6 – Huyện Hồng Dân

 

 

Đội trưởng: Lâm Thanh Mộng

(Mobie: 0983.428.438 ;Phone: (0291) 3 876.834)

Phó Đội trưởng: Nguyễn Văn Tiển

(Mobie: 0913.990.890; Phone: (0291) 3 876.834)

Đội QLTT số 7 – Huyện Vĩnh Lợi

 

Đội trưởng: Lê Minh Thuận

(Mobie: 0913.892.123; Phone: (0291) 3 830.260)

Phó Đội trưởng: Võ Hoàng Duy

(Mobie: 0916.909.099; Phone: (0291) 3 830.260)

 
 

Đội QLTT số 8 - Chống hàng giả

 
 

Đội trưởng: Nguyễn Việt Khánh

(Mobie: 0917.699.039; Phone: (0291) 3 556.557)

 

       

 (Theo Quyết định số 82/QĐ-SCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu)

Điều 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

I. Vị trí và chức năng

1. Chi cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Sở Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương quản lý nhà nước về công tác quản lý thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa theo pháp luật; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp, các lĩnh vực khác được pháp luật quy định và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên địa bàn tỉnh; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật. 

2. Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; có trụ sở và là đơn vị dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật; được mở các tài khoản giao dịch, tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước; được trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về công tác quản lý thị trường:

a) Giúp Giám đốc Sở Công Thương xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa theo quy định của pháp luật; các chủ trương, biện pháp, dự án cần thiết để thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ về quản lý thị trường;

b) Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường;

c) Xây dựng kế hoạch hàng năm về kiểm tra kiểm soát thị trường trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

d) Giúp Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án về công tác quản lý thị trường trên địa bàn cấp tỉnh;

đ) Theo dõi, tổng hợp, dự báo diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn cấp tỉnh; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật đó.

2. Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền:

a) Kiểm tra việc tuân theo pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn cấp tỉnh; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật;

b) Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường;

c) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Đội Quản lý thị trường trực thuộc trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính;

d) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn;

đ) Xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền do Đội Quản lý thị trường chuyển giao; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vụ việc vượt thẩm quyền.

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thương mại, công nghiệp liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn.

4. Quản lý tổ chức và xây dựng lực lượng Quản lý trường địa phương:

a) Xây dựng kế hoạch và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về tổ chức, biên chế, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc của quản lý thị trường địa phương;

b) Xây dựng và trình Giám đớc Sở Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức Quản lý thị trường và người lao động thuộc Chi cục theo phân cấp quản lý;

d) Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Quản lý thị trường và tổ chức thực hiện;

đ) Thực hiện các quy định về tổ chức, tiêu chuẩn công chức, chế độ trang phục, số hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, biển hiệu và thẻ kiểm tra thị trường;

e) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của công chức Quản lý thị trường;

g) Thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tình hình thương nhân hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn; tình hình vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong hoạt động thương mại và công nghiệp và các lĩnh vực khác được pháp luật giao; kết quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; đội ngũ công chức; trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

6. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền.

8. Quản lý tài chính, tài sản, nguồn kinh phí được bổ sung từ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Quản lý phương tiện làm việc, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được giao; quản lý ấn chỉ và lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Giám đốc Sở Công Thương giao.