Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
4
7
0
Góp ý văn bản dự thảo Thứ Sáu, 13/07/2018, 09:00

Dự thảo quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẠC LIÊU
Số:            /2018/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bạc Liêu, ngày      tháng      năm 2018

           (DỰ THẢO) 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn
thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương
trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH 12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số     /TTr-SCT ngày         tháng     năm 2018,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.Ban hành theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng   năm 2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP, Phó CVPTổng hợp UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
QUY ĐỊNH
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /2018/QĐ-UBND ngày    /     /2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất,kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.
Các nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.
2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh, bao gồmcác cơ sở sản xuất, kinh doanh bia,rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật,bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh các thực phẩm nói trên; cơ sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiều loại thực phẩm thuộc quyền quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên, trừ trường hợp là chợ đầu mối, đấu giá nông sản; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích.
3. Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc phân công quản lý
1. Trên cơ sở các quy định của Luật an toàn thực phẩm và bảo đảm phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Đảm bảo sự tập trung, thống nhất, toàn diện trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương.
3. Đảm bảo nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.
4. Đảm bảo tính khoa học, đầy đủ và khả thi.
Chương II
NỘI DUNG PHÂN CẤP VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẢM
Điều 4. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện)
 UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn, đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; sản xuất, kinh doanh không có địa điểm cố định; Sơ chế nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm kinh doanh thức ăn đường phố do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Điều 5. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
1. Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng (hoặc phòng Kinh tế) là đầu mối giúp UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn, có nhiệm vụ thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Điều 4 Quy định này.
3. Tổ chức truyền thông, giáo dục kiến thức thực hành đúng về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý tại Quy định này.
5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (trước ngày 10/6 đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 10/12 đối với báo cáo năm) hoặc đột xuất tình hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc trách nhiệm theo phân cấp tại Quy định này về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
1. Thực hiện các nội dung của Quy định này và các điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật.
2. Chấp hành thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương theo quy định.
3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin có liên quan đến sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
4. Tuân thủ các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Quy định chuyển tiếp
Đối với những Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được Sở Công Thương cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ đang còn hiệu lực, được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong giấy.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
Giao Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định này, báo cáo định kỳ (trước ngày 15/6 đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 15/12 đối với báo cáo năm) hoặc đột xuất tình hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Số lượt người xem: 237 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày